AUDIT AND TAX s.r.o. U Sokolovny 121, 76001 Zlín - Prštné, tel.: 57 722 0350

Home
Služby
Kontakty
Kdo je kdo
Reference
Sídlo firmy
Ke stažení
Novinky
Odkazy
Vážně nevážně

         

            

          

 

 

   


AUDITORSKÉ SLUŽBY

Statutární a dobrovolný audit
Naše společnost provádí zpracování statutárního auditu. Podle platných obecně závazných právních předpisů auditor vyjadřuje prostřednictvím Zprávy auditora svůj názor na účetní závěrku prověřované společnosti, případně konsolidovanou účetní závěrku, sestávající z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy.
Účetní závěrka podle zákona o účetnictví musí být ověřena auditorem u akciových společností, která splní minimálně jedno z níže uvedených kritérií, u ostatních obchodních společností a družstev je sledováno splnění či překročení minimálně dvou z nich. Těmito kritérii jsou úhrn rozvahy větší než 40 mil. Kč, čistý obrat více než 80 mil. Kč a více než 50 zaměstnanců v období ověřovaném a v období bezprostředně předcházejícím. Účetní závěrka podléhá auditorskému ověření také u dalších subjektů, kterým tak ukládá jiný zákon. 
Auditorské ověření účetní závěrky může požadovat také společnost, která výše uvedená kritéria nesplňuje, avšak výrok auditora považuje za pozitivní přístup ke komplexnímu řízení společnosti jakožto ověření fungování podstatných ekonomických hodnot, vazeb a procesů.

Jiné audity
Na přání klienta může pro Vás naše společnost vypracovat také stanovisko auditora na transakce nebo jevy, které se mohou ve Vaší organizaci vyskytnout. Nabízíme ověření existence pohledávek či závazků pro účely transakcí s nimi, dále zpracování auditů dotací v případě, kdy poskytovatel dotace (tj. zejména orgán státní správy) požaduje ověření, že poskytnutá dotace byla použita k danému účelu dle platných předpisů a stanovených podmínek.


Auditorská činnost je naší společností prováděna převážně průběžně, tzn. že s klienty spolupracujeme již v průběhu účetního období, a završena je ověřením účetní závěrky, a to jak řádné, tak i mimořádné nebo mezitímní. Nespornou výhodou této průběžné spolupráce je, že poskytujeme odpovědným pracovníkům odbornou pomoc v průběhu účetního období, účinným způsobem tak dochází k omezení vzniku nesprávností a případné nedostatky jsou odstraňovány flexibilně. Dlouhodobá spolupráce umožňuje také dokonalejší rozpoznání charakteristik a potřeb klienta a tím také efektivnější výstupy auditorské činnosti.

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ


Zpracování daňových přiznání
Daňoví poradci naší společnosti zpracují na základě Vámi poskytnutých údajů a podkladů přiznání k Vaší daňové povinnosti. Spolupráce v této oblasti je založena na uzavřené plné moci, která slouží ke zpracování přiznání k jakékoli dani a v případě daní z příjmů Vám také umožní odložit Vaši daňovou povinnost až o čtvrt roku oproti zákonem stanovenému termínu. 
Zastupování před správcem daně
Samozřejmostí je pro naši společnost také zastupování klienta v jakémkoliv jednání či sporu se správcem daně, a to v rozsahu, který je stanoven v plné moci. Naším cílem je hájit Vaše zájmy vždy v souladu se zákonem stanovenými podmínkami. 
Daňový dohled a daňová optimalizace
Mezi činnosti daňového poradce patří také ověřování údajů nezbytných pro stanovení správného základu daně. Údaje jsou posuzovány odděleně dle jednotlivých kategorií a současně ve vzájemné souvislosti, což umožňuje odstranit případné nepřesnosti v účetnictví a jejich včasnou opravu. Naši daňoví poradci provedou optimalizaci daňového zatížení Vaší společnosti v souladu s platnou legislativou. VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ PORADENSTVÍ


Naše společnost nabízí klientům vedení účetnictví na odborné úrovni, přičemž případná úskalí jsou konzultována s daňovými poradci a auditorem.

Za pomoci účetního softwaru nabízíme vedení jednoduchého i podvojného účetnictví. Základní služby, které klient může získat, zahrnují zpracování prvotních dokladů, zpracování saldokonta odběratelů a dodavatelů, evidenci dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku, vedení mzdové agendy, zpracování účetních uzávěrek, sestav a výkazů podle přání klienta včetně reportingu pro zahraniční mateřské společnosti, vyhotovení účetních výkazů včetně příloh, sestavení výkazu cash flow, výkazu o změnách vlastního kapitálu.

Na základě přání klienta poskytujeme také kontrolu účetnictví minulých let a případně i rekonstrukci účetnictví.
OSTATNÍ SLUŽBY


Analýza finanční a ekonomické situace

Analýza finanční a ekonomické situace je poskytována zpravidla jednorázově a spočívá v rozboru jednotlivých skupin finančních ukazatelů. Výsledky analýzy jsou interpretovány pro management klienta slovně i hodnotově tak, aby výsledky byly využity s maximální efektivností pro účely řízení.

Zpracování podnikatelských projektů

Úspěšná podnikatelská činnost je podmíněna sestavením kvalitního podnikatelského záměru, a proto je naše společnost připravena Vám s jeho vyhotovením pomoci.

Zpracování směrnic v oblasti účetnictví a daní

Naše společnost Vám také nabízí zpracování vnitropodnikových pokynů a směrnic podle Vašich individuálních potřeb pro oblast účetnictví a daní, které jsou nezbytným předpokladem úplného a řádně vedeného účetnictví.


Budování vnitřního kontrolního systému, zavádění interních postupů a systémů organizace podniku

V případě, že potřebujete pomocnou ruku v oblasti budování vnitřního kontrolního systému Vaší společnosti nebo při zavádění interních postupů a systémů organizace, můžete se s důvěru obrátit na naši společnost.


Oceňování společností

Je-li požadavkem klienta vypracování ocenění společnosti pro účely prodeje podniku nebo jeho části, vkladu, přeměny apod., zajistíme vypracování znaleckého posudku pro výše uvedené účely.


Home ] [ Služby ] Kontakty ] Kdo je kdo ] Reference ] Sídlo firmy ] Ke stažení ] Novinky ] Odkazy ] Vážně nevážně ]

webmaster : www.jdpage.cz

Optimalizováno IE 4.0 a vyšší , rozlišení 1024x768